Opći uvjeti poslovanja

                                                                                              

I.   OPĆE ODREDBE


Članak 1.

 

Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između obrta za posredovanje u prometu nekretnina EUROESTATE (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju. 

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju koji je zaključen između Posrednika i Nalogodavca.

Članak 2.

 

Opći uvjeti poslovanja regulirani su i usklađeni sa vežećim Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o općem upravnom postupku, Zakonom o zaštiti potrošača kao i s drugim važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

 

 

II.   POJMOVI I NAZIVI U SMISLU OVIH OPĆIH UVJETA 

Članak 3.

 

Posrednik: EUROESTATE, obrt za posredovanje u prometu nekretnina, vl. Davorin Tisaj, Varaždin, Zagrebačka 30, OIB: 05332544218, MB: 97266647, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-330-01/11-01/236, UR. BROJ: 526-05-01-01/2-11-3 je licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretnina te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora pod registarskim brojem upisa 111/2011 od 03.10.2011. godine,


Nalogodavac: fizička ili pravna osoba koja je ovlaštena s Posrednikom zaključiti pisani ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (prodavatelj, najmodavac, zakupodavac, kupac, najmoprimac, zakupnik, zakonski opunomoćenik navedenih i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina),


Posredovanje u prometu nekretnina: sve radnje koje posrednik u prometu nekretnina poduzima s ciljem povezivanja Nalogodavca i treće osobe te ispunjenja posredovanog posla koji je predmet ugovora o posredovanju,


Treće osobe: fizičke ili pravne osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora i zaključenja posredovanog pravnog posla koji je predmet ugovora o posredovanju u prometu nekretnina,


Nekretnine: čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 

 

Ugovor o posredovanju: pisani dokument kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca i Posrednika. Sklapanjem ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja Posrednika. Ukoliko Nalogodavac i Posrednik ugovorni odnos definiraju drugačije od odredbi ovih Općih uvjeta, tada vrijede odredbe zaključenog ugovora, 

Posrednička naknada:  iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja,


Članovi obiteljskog kućanstva Nalogodavca / treće osobe: bračni ili izvanbračni drug Nalogodavca / treće osobe, čak i ako je brak sklopljen ili je izvanbračna zajednica započela nakon sklapanja ugovora o posredovanju, djeca i posvojčad Nalogodavca / treće osobe, roditelji, maćeha ili očuh Nalogodavca / treće osobe te svi ostali srodnici koji u trenutku sklapanja ugovora o posredovanju žive u zajedničkom kućanstvu s Nalogodavcem / trećom osobom,


Bliske fizičke i pravne osobe Nalogodavca / treće osobe: članovi upravnih ili nadzornih tijela odnosno odgovorni članovi društva Nalogodavca / treće osobe te sve druge fizičke ili pravne osobe koje zbog svoje položajne, pravne, ugovorne ili bilo koje druge veze imaju priliku biti opunomoćenici Nalogodavca / treće osobe odnosno ukoliko navedene osobe umjesto Nalogodavca / treće osobe zaključe pravni posao koji je predmet ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.  

 

 

 

  
III.   UGOVOR O POSREDOVANJU
 

Članak 4.

 

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju posredovanog pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu ugovorenu posredničku naknadu(proviziju) ako posredovani posao bude zaključen.


Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između Posrednika i Nalogodavca u pisanom obliku.


U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za prodaju / kupnju / zamjenu / najam / zakup  predmetne nekretnine.


Ugovor o posredovanju sklapa se na određeni ugovoreni rok koji se može više puta produžiti, sve do ispunjenja ugovora odnosno sporazumnog raskida ili jednostranog raskida bilo koje ugovorne strane.


Ugovor o posredovanju Nalogodavac jednostrano otkazuje najmanje 15 (petnaest) dana prije isteka ugovorenog roka ukoliko ne želi nastavak posredovanja. Ako se ugovor o posredovanju ne otkaže na opisani način, tada se ugovor produljuje na isti ugovoreni rok. Ugovor se otkazuje pismenim putem (poštom ili elektroničkom poštom).


Svaka ugovorna strana može iz opravdanih razloga ugovor o posredovanju jednostrano raskinuti u svako doba. U slučaju kada Nalogodavac neopravdano raskine ugovor o posredovanju dužan je nadoknaditi Posredniku stvarne nastale troškove tijekom posredovanja, u skladu s cjenikom koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. 

   
Posrednik može iznimno, na zahtjev pojedinog prodavatelja / najmodavca / zakupodavca nekretnine temeljem njegovog usmenog naloga vršiti uslugu oglašavanja nekretnine u elektroničkim i drugim medijima te istu evidentirati u posrednički dnevnik, a kada za predmetnu nekretninu pribavi kupca / najmoprimca / zakupca zaključiti sa prodavateljem / najmodavcem / zakupodavcem pisani ugovor o posredovanju i dovršiti posredovanje za predmetnu nekretninu. Ukoliko prodavatelj / najmodavac / zakupodavac neće htjeti sklopiti s Posrednikom ugovor o posredovanju za predmetnu nekretninu tada ga Posrednik nije dužan dovesti u vezu sa zainteresiranom trećom osobom kupcem / najmoprimcem / zakupcem.

 

 

Članak 5.

 

Posrednik može odbiti sklapanje ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem na temelju svoje slobodne procjene, a osobito:


- ako je Nalogodavac maloljetna osoba, osoba smanjene ili osoba ograničene poslovne sposobnosti, a valjano odobrenje / punomoć zakonskog zastupnika navedenih osoba ne postoji odnosno Posredniku nije predočeno,

 
- ako postoji osnovana sumnja u svezi identiteta odnosno ako se identitet fizičke ili pravne osobe Nalogodavca ne može utvrditi ili su ti podaci neistiniti,


- ako je nad Nalogodavcem pokrenut postupak ovrhe / stečaja ili se iz poslovanja Nalogodavca može zaključiti da je nesposoban za plaćanje posredničke naknade odnosno ako postoji bilo kakva dospjela nepodmirena obveza Nalogodavca prema Posredniku,

 

- ako je nekretnina Nalogodavca opterećena zabilježbama sudskog spora, ovrhe / stečaja, fiducije, služnosti i drugim mogućim zabilježbama i teretima koje bitno ograničavaju raspolaganje nekretninom, tj. otežavaju postupak prodaje iste,

 

- ako Nalogodavac za nekretninu traži nerealno visoku cijenu bez uporišta u elaboratu procjene vrijednosti nekretnine izdanog od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja vrijednosti nekretnina,

 

- ako Nalogodavac za nekretninu ne posjeduje urednu dokumentaciju (građevinska dozvola, uporabna dozvola ili legalizacijsko rješenje o izvedenom stanju, energetski certifikat i sl.),

 

- ako Nalogodavac nije izvršio upis svoje nekretnine u katastarski operat i zemljišnoknjižni izvadak, ako Nalogodavac u navedenim evidencijama nema upisane sve objekte koji se nalaze na njegovoj čestici i ako Nalogodavac nema usklađene podatke u zemljišnoknjižnom ulošku i posjedovnom listu svoje nekretnine.           

  

 

IV.   ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
 

Članak 6.

 

Ugovorom o posredovanju Nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati ni jednog drugog Posrednika (isključivo posredovanje).

 

Isključivo posredovanje je obveza koja mora biti ugovorena pismenim ugovorom o posredovanju.

Ako za vrijeme trajanja ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi mimo Posrednika posredovani pravni posao putem drugog Posrednika, a za koji pravni posao je Posredniku bio dan nalog za isključivo posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove nastale tijekom posredovanja, a koji troškovi ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

 

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivom posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice takvog ugovora. 

 

V.   OBVEZE POSREDNIKA
 

Članak 7.

 

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:


1. nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla;

2. dati mišljenje o tržišnoj vrijednosti nekretnine i upoznati Nalogodavca s njom;

3. upoznati Nalogodavca na nedostatke nekretnine;

4. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla;

5. obaviti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo predmetne nekretnine i upozoriti Nalogodavca na eventualne nedostatke u ispravama;

6. upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz posredovanog pravnog posla glede predmetne nekretnine;

7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove;

8. omogućiti pregled nekretnina;

9. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

10. čuvati osobne podatke Nalogodavca, te ostale podatke po nalogu Nalogodavca kao poslovnu tajnu;

11. obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za posredovani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

 

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom, s ciljem pregovaranja i zaključenja posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio treću osobu u razgledavanje Nalogodavčeve nekretnine koja je predmet posredovanja; organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje posredovanog pravnog posla; Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-mail adresu treće osobe(interesenta) ovlaštene za sklapanje posredovanog pravnog posla ili je trećoj osobi (interesentu) priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine, dao toj osobi točnu informaciju o vlasništvu nekretnine koja je predmet posredovanog pravnog posla ili relevantnu informaciju o samom Nalogodavcu.

 

Članak 8.

 

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a koji se odnose na Nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.


Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, Posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.


Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako određene podatke o nekretnini koja je predmet posredovanja Posrednik otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi Posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s Nalogodavcem.


Posrednik može iznimno u ime i za račun Nalogodavca zaključiti posredovani pravni posao, samo ako je Nalogodavac Posredniku za to izdao posebnu punomoć.
Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja i potpisivanja posredničkog ugovora.

 

 

 

  

VI.   OBVEZE NALOGODAVCA
 

Članak 9.

 

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito sljedeće:


1. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu te energetski certifikat za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju eventualnih obveza prema trećim stranama;


2. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te  upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini koja je predmet posredovanja;


3. osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje nekretnine;


4. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;


5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Posrednik i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku ugovorenu posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno;


6. ako je to izričito ugovoreno, nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;


7. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti posredovani pravni posao, a odredba ugovora kojim je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove nastale tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

 

 

    


VII.   POSREDNIČKA NAKNADA

 

Članak 10.

 

Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada koja je regulirana ugovorom o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika i ovim Općim uvjetima poslovanja Posrednika.


Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti posredničku naknadu određenu ugovorom o posredovanju i Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina. 

 

Cjenik posredničkih naknada je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja. Ukoliko je ugovorom o posredovanju ugovorena posrednička naknada koja je različita od posredničke naknade iz cjenika koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta, tada će Posrednik obračunati posredničku naknadu koja je ugovorena zaključenim ugovorom o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika. 

 
Posrednik posredničku naknadu naplaćuje u ugovorenom postotku ili u apsolutnom iznosu što je definirano ugovorom o posredovanju odnosno cjenikom iz ovih Općih uvjeta poslovanja i to u trenutku kada se zaključi prvi posredovani pravni posao(predugovor, ugovor) odnosno u trenutku koji je definiran zaključenim ugovorom o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.


U slučaju posredovanja, u kojem je Nalogodavac sam ili preko treće osobe pronašao zainteresiranu osobu za posredovani posao, Posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog posredovanja.

 

 

Članak 11.

 

Ukoliko stranka sama ponudi Posredniku naknadu, veću od ugovorene, Posrednik smije primiti takvu naknadu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem Nalogodavca.


Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove sukladno cjeniku iz ovih Općih uvjeta poslovanja.


Posrednik ima pravo na ugovorenu posredničku naknadu i kad Nalogodavac zaključi s trećom osobom, s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, pravni posao koji je različit od posredovanog pravnog posla, a kojim se postiže ista ili slična svrha kao i posredovanim poslom (npr. ako umjesto ugovora o kupoprodaji nekretnine Nalogodavac i treća osoba zaključe ugovor o zamjeni, zakupu, najmu nekretnine i sl.). 

 

Posrednik ima pravo na ugovorenu posredničku naknadu ako Nalogodavac nakon isteka ili raskida ugovora o posredovanju sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka ili raskida ugovora o posredovanju, osim ako zaključenim ugovorom o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika nije drugačije regulirano. 

 

VIII.   PONUDA I CIJENE NEKRETNINA

 

  Članak 12.

 

Ponuda Posrednika temelji se na podacima koje je zaprimo pismenim i usmenim putem od strane Nalogodavaca posredovanja. 

 

Ponuda nekretnina dostupna je zainteresiranim trećim osobama u uredu Posrednika, na službenoj internet stranici Posrednika te u elektroničkim i drugim medijima.


Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana, iznajmljena, zakupljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje / najma / zakupa svoje nekretnine o čemu nije pravovremeno obavijestio Posrednika radi ažuriranja ponude.


Naše ponude i obavijesti primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.


Ako je primatelj naše ponude već upoznat s nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail) ili preporučenim pismom.


Cijene nekretnina na službenoj internet stranici Posrednika iskazane su u valuti EUR, a mogu biti iskazane i u protuvrijednosti drugih valuta na dan ispostavljanja ponude zainteresiranim trećim osobama, a naplative su sukladno ugovoru između naših Nalogodavaca i trećih zainteresiranih osoba.  

 

 

 

 
IX.  CJENIK POSREDNIČKIH NAKNADA I  USLUGA


 

Članak 13.

 

  

Prodaja nekretnine: 

provizija (naknada) za posredovanje naplaćuje se od nalogodavca posredovanja / prodavatelja nekretnine u postotnom iznosu od 2 % - 3 % od ugovorene cijene nekretnine, a minimalno u apsolutnom iznosu od 800,00 EUR-a po jednoj kupoprodajnoj transakciji.

 

Kupnja nekretnine: 

provizija (naknada) za posredovanje naplaćuje se od nalogodavca posredovanja / kupca nekretnine u postotnom iznosu od 1 % - 3 % od ugovorene cijene nekretnine, a minimalno u apsolutnom iznosu od 800,00 EUR-a po jednoj kupoprodajnoj transakciji.

Kupac prethodno navedenu proviziju plaća samo ako je sa posrednikom zaključio ugovor o posredovanju u kupnji nekretnine, tj. ako je posredniku dao nalog za traženje određene vrste nekretnine, a posrednik taj nalog ispunio ili ako je kupac prilikom kupnje nekretnine iz posrednikove ponude zaključio sa posrednikom ugovor o posredovanju i koristio neki od posrednikovih paketa usluga koji su niže navedeni.

   

Zamjena nekretnina: 

provizija (naknada) za posredovanje naplaćuje se od obje ugovorne strane u zamjeni nekretnina u postotnom iznosu od 2 % - 3 % od iznosa vrijednosti nekretnina koju ugovorne strane zamjenom stiču, a minimalno u apsolutnom iznosu od 800,00 EUR-a po jednoj ugovorenoj zamjeni nekretnina.

 

Iznajmljivanje nekretnina i davanje nekretnina u zakup:  

provizija (naknada) za posredovanje naplaćuje se od nalogodavca posredovanja / najmodavca ili zakupodavca nekretnine u postotku od ugovorene mjesečne cijene najma ili zakupa nekretnine kako slijedi:

100 %  iznosa mjesečnog najma za ugovoreni najam / zakup nekretnine trajanja do 18 mjeseci, jednokratno.

130 %  iznosa mjesečnog najma za ugovoreni najam / zakup nekretnine trajanja od 19 do 59 mjeseci, jednokratno.

160 %  iznosa mjesečnog najma za ugovoreni najam / zakup nekretnine trajanja od 60 mjeseci i više, jednokratno.

 

Unajmljivanje nekretnina i uzimanje nekretnina u zakup:  

provizija (naknada) za posredovanje naplaćuje se od nalogodavca posredovanja / najmoprimca ili  zakupca nekretnine u postotku od ugovorene mjesečne cijene najma ili zakupa nekretnine (ako Posrednik ima pismeni nalog najmoprimca / zakupca za potražnjom nekretnine) kako slijedi:

100 %  iznosa mjesečnog najma za ugovoreni najam / zakup nekretnine trajanja do 18 mjeseci, jednokratno.

130 %  iznosa mjesečnog najma za ugovoreni najam / zakup nekretnine trajanja od 19 do 59 mjeseci, jednokratno.

160 %  iznosa mjesečnog najma za ugovoreni najam / zakup nekretnine trajanja od 60 mjeseci i više, jednokratno.

 

Ostale usluge:  

Poslovno savjetovanje i angažiranje Posrednika: 80 EUR-a / sat

Usluga ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige nekretnine, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne i lokalne uprave u mjestu sjedišta Posrednika: 20 EUR-a / dokument (u cijenu usluge nisu uračunate upravne takse i pristojbe).

Usluga ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige nekretnine, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne i lokalne uprave izvan mjesta sjedišta Posrednika: 20 EUR-a / dokument + 80 EUR-a / sat + 0,50 EUR-a po prijeđenom kilometru (u cijenu usluge nisu uračunate upravne takse i pristojbe).

 

Paketi posredničkih usluga za kupce nekretnina:

Usluge kupac ugovara sa Posrednikom prilikom kupnje nekretnine samo u slučaju da su mu određene usluge potrebne, tj. nisu obvezne.

U slučaju da su kupcu usluge Posrednika pri kupnji nekretnine potrebne tada može odabrati jedan od sljedećih paketa usluga: 

 

ESTATE 1  (uz posredničku naknadu u visini od 1 % iznosa ugovorene cijene nekretnine): 

- uz zaključenje ugovora o posredovanju sa Posrednikom,

- pravo na naknadu štete iz osiguranog slučaja,

- pribavljanje zemljišnoknjižnog izvatka nekretnine uoči zaključenja predugovora / ugovora o kupoprodaji,

- pribavljanje analitičke kartice otkupa nekretnine (za nekretnine u otkupu),

- priprema kupoprodajne dokumentacije od strane posrednikovog odvjetnika.

 

ESTATE 2  (uz posredničku naknadu u visini od 2 % iznosa ugovorene cijene nekretnine): 

- uz zaključenje ugovora o posredovanju sa Posrednikom,

- pravo na naknadu štete iz osiguranog slučaja,

- pribavljanje zemljišnoknjižnog izvatka nekretnine uoči zaključenja predugovora / ugovora o kupoprodaji,

- pribavljanje analitičke kartice otkupa nekretnine (za nekretnine u otkupu), 

- priprema kupoprodajne dokumentacije od strane posrednikovog odvjetnika,

- pribavljanje pisma namjere kreditora / vjerovnika prodavatelja nekretnine,

- koordinacija isplate / zatvaranja / prijeboja hipoteka,

- upis hipoteke u korist kreditora kupca,

- dostava rješenja o upisanoj hipoteki i zemljišnoknjižnog izvatka sa upisanom hipotekom kupčevog kreditora,

- pribavljanje brisovnog očitovanja vjerovnika i brisanje tereta (hipoteka),

 

ESTATE 3  (uz posredničku naknadu u visini od 3 % iznosa ugovorene cijene nekretnine): 

- uz zaključenje ugovora o posredovanju sa Posrednikom,

- pravo na naknadu štete iz osiguranog slučaja,

- pribavljanje zemljišnoknjižnog izvatka nekretnine uoči zaključenja predugovora / ugovora o kupoprodaji,

- pribavljanje analitičke kartice otkupa nekretnine (za nekretnine u otkupu), 

- priprema kupoprodajne dokumentacije od strane posrednikovog odvjetnika,

- pribavljanje pisma namjere kreditora / vjerovnika prodavatelja nekretnine,

- koordinacija isplate / zatvaranja / prijeboja hipoteka,

- upis hipoteke u korist kreditora kupca,

- dostava rješenja o upisanoj hipoteki i zemljišnoknjižnog izvatka sa upisanom hipotekom kupčevog kreditora,

- pribavljanje brisovnog očitovanja vjerovnika i brisanje tereta (hipoteka),   

- ažuriranje podataka u zemljišnoknjižnom izvatku nekretnine,

- izrada zapisnika o primopredaji nekretnine i očitanje brojila opskrbljivača nekretnine,

- prijenos režija nekretnine sa prodavatelja na kupca.

 

Osim odabranog paketa usluga kupac plaća i troškove uknjižbe prava vlasništva kupljene nekretnine na svoje ime, troškove javnobilježničke ovjere kupoprodajne dokumentacije, trošak solemnizacije svojeg ugovora o kreditu te sve ostale potrebne upravne pristojbe.

NAPOMENA:  Posrednik na cijene iskazanih posredničkih nakanada i usluga obračunava porez na dodanu vrijednost (PDV) u visini od 25 % 

  

X.   ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

 

Za sve odnose između Nalogodavaca i Posrednika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se važeće odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.


U slučaju spora proizašlog iz ugovora o posredovanju između Nalogodavaca i Posrednika, a koji se ne bi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Varaždinu, osim ako ugovorne strane drugačije ne ugovore.

 

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na službenoj internet stranici Posrednika www.euroestate-nekretnine.hr i dostupni su u službenim prostorijama Posrednika.


Sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta Posrednik je obvezan sastaviti u pismenom obliku i objaviti na način iz prethodnog stavka.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja Posrednika primjenjuju se od 02. siječnja 2024. godine.